DASH BOARD

Welcome to GOLD RUSH! We wish you good luck!
 • x 100
 • x 3
 • x 15
 • x 50
 • x 3
 • x 3
 • x 40
 • x 3
 • x 0
 • x 30
 • x 5
 • x 3
 • x 20
 • x 3
 • x 15
 • x 5
 • x 10
 • x 5
 • x 10
 • x 3
 • x 10
 • x 5
 • x 0
 • x 3
 • MINIMUM BET
 • MAXIMUM WIN
X =

GLOBAL RISK Betting On

 • x 100
 • x 50
 • x 40
 • x 30

BLACK LIST Betting On

 • x 20
 • x 15
 • x 10
 • x 5